Annonse
Foto: NTB

Nationaltheatret bryter ikke likelønnsbestemmelsen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I sin avgjørelse av 9. februar 2021 slår Diskrimineringsnemnda fast at Nationaltheatret ikke bryter bestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven om lik lønn for likt arbeid. Fagforbundet Teater og Scene fikk dermed ikke medhold i sin påstand om at Nationaltheatret bryter forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, ved sin avlønning av kvinnene ved kostymeavdelingen på teateret.

Partene var i stor grad uenige om kvinnene på kostymeavdelingen utfører arbeid av lik verdi som mennene på verkstedsavdelingen, og hvilke lønnselementer som skal inngå ved vurderingen av «lik lønn». Nemnda fastslo at de kvinnelige klagerne utfører arbeid av lik verdi som de mannlige sammenligningspersonene, og at en ved vurdering av lovens begrep «lønn» må inkludere alle lønnselementer. Det vil si at begrepet ikke bare inkluderer grunnlønn, men også eventuelle tillegg den enkelte måtte ha.

Etter nemndas vurdering var imidlertid ikke lønnsforskjellen mellom de to avdelingene basert på kjønn. Lønnsdifferansen var heller begrunnet i en lønnsharmoniseringsavtale som ble inngått i 2014, da verkstedene ved Riksteatret og Nationaltheatret slo seg sammen. Siden de ansatte fra verkstedsavdelingen på Riksteatret da hadde høyere lønn enn de ansatte på verkstedsavdelingen på Nationaltheatret, ble det inngått avtale om at sistnevnte skulle få hevet sin lønn. Denne avtalen omfattet ikke de ansatte ved kostymeavdelingen. I tillegg la nemnda vekt på at lønnsforskjellene i dag i noen tilfeller går i favør av kvinnene, noe som også underbygget at lønnsforskjellene ikke er basert på kjønn.

- Jeg har stor forståelse for at Fagforbundet Teater og Scene ønsket å få prøvd denne saken, noe som også er viktig fordi det ennå ikke er så mange saker hvor likelønnsbestemmelsen er vurdert. I dette tilfellet kom imidlertid nemnda til at det ikke var kjønn som var årsaken til lønnsforskjellene, uttaler Ashan Nishantha, direktør i Diskrimineringsnemnda.

Les hele avgjørelsen på Gå til Diskrimineringsnemndas nettsider.

Annonse
Annonse
Annonse