Annonse
Leder i Creo, Hans Ole Rian. Foto: Ihne Pedersen
Creos krav til ny kulturpolitikk

– Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Norges største kunstnerorganisasjon, Creo, har i dag sendt ut en pressemelding med sine krav til ny kulturpolitikk.

Der lister de opp en rekke punkter med hva de mener må bli gjennomført.

Blant annet skriver de at målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas:

– Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet, og både enkeltkunstnere, frie kunstnergrupper og kulturinstitusjonene spiller en sentral rolle for debatt, demokrati, ytringsfrihet og meningsdannelse. For å sikre at disse målene oppnås forutsettes gode rammevilkår og tilstrekkelige midler på budsjettposter til kulturformål.

– De rød-grønnes kulturløft inneholdt konkrete mål om rammevilkår, gjennom tallfestingen av 1%-en. Dette var både et viktig grep og en nødvendig forutsetning for gjennomføringen av løftene, og vil være nødvendig også i neste årene.

I tillegg skriver de at prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres. De skriver videre at ABE-reformen må avvikles og at kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes

Når det gjelder arbeidsbetingelser og sosiale rettigheter, lister de opp følgende punkter:

  • Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.
  • Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.
  • Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.
  • Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.
  • Det må opprettes en Musikerallianse
  • Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

Om opphavsrett og vederlag, skriver de at «klasseromsdoktrinen» må fjernes og at det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig. I tillegg skriver de at kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres

Ellers skriver de at den kunstneriske ytringsfriheten må sikres.

– Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

Les hele teksten her.

Annonse
Annonse
Annonse