Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Jil Yngland / NTB
Koronastøtte

Økte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 millioner kroner, fremkommer det i en pressemelding.

Formålet med tilskuddene er dels å dekke inntektstap som følge av innstramninger i smittevernreglene, og dels å dekke merutgifter til arbeid med å tilpasse driften for å skape alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling og tilgjengeliggjøring.

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, jf. Prop. 51 S (2020-2021)

Det er en forutsetning for å få tilskudd fra avsetningen at institusjonen har gjennomført eller forsøkt å gjennomføre alternativ publikumsrettet aktivitet. Midlene vil bli fordelt etterskuddsvis og etter innrapporterte opplysninger fra institusjonene. Proposisjonen behandles 17. desember, og regjeringen må ta forbehold om Stortingets vedtak.

Tilskudd kan bli tildelt for perioden 1. november til 31. desember og kun så lenge inntektstap eller merutgifter kan knyttes til innstramninger i lokale smittevernbestemmelser som går lenger enn de nasjonale innstramningene.

Følgende forutsetninger gjelder for å få tildelt tilskudd fra avsetningen:

  • Institusjonen må ha over 60 prosent offentlig finansiering og være på Kulturdepartementets budsjett.
  • Institusjonen må helt eller delvis ha stengt ned publikumsrettet virksomhet.
  • Driften ved institusjonen må opprettholdes.
  • Institusjonen kan ikke permittere noen deler av staben som følge av innstramninger i lokale smittevernbestemmelser.
  • Institusjonen kan dels få dekket eventuelle merutgifter knyttet til arbeid med å tilpasse og å legge om driften for å skape alternativ publikumsrettet aktivitet, og dels få dekket inntektstap som følge av innstramninger i lokale smittevernbestemmelser.
  • Institusjonens inntektstap dekkes kun dersom institusjonene også har tilbudt og/eller forsøkt å tilrettelegge for alternative publikumsrettede aktiviteter i perioden.
  • For å få tilskudd fra avsetningen må institusjonen dokumentere å ha tilpasset driften og gjennomført eller forsøkt å gjennomføre alternativ publikumsrettet aktivitet. (Dette kan være alt fra fullskala digitale produksjoner, om det lar seg gjøre på så kort varsel, til kortere digitale innslag som dokumenterer hvordan institusjonene arbeider og trener slik at kunst og kultur blir mer digitalt tilgjengelig for allmennheten, samt andre typer formidlingsbaserte eller publikumspleiende aktiviteter.)
  • Den publikumsrettede aktiviteten kan også gjennomføres etter 31. desember, men det må da gis en begrunnelse for hvorfor aktiviteten ikke lot seg gjennomføre i perioden.
  • Institusjonen må legge ved en oversikt over alternative publikumsrettede aktiviteter (eventuelle planlagte aktiviteter jf. forrige strekpunkt).

Merutgifter som kan dekkes, må være knyttet til omlegging av driften eller tilpassede formidlingsaktiviteter for å nå publikum på andre måter, herunder digital produksjon og formidling, ekstra smittevern ved av bruk flere ansatte, mer tid og annet.

Under forutsetning av at institusjonene har tilbudt og/eller forsøkt å tilrettelegge for alternative publikumsrettede aktiviteter i perioden, kan inntektstap som tapte billettinntekter, tapte inntekter fra programsalg, kafé og butikksalg samt eventuelle andre kommersielle inntekter som har bortfalt som følge av innstramningene dekkes.

Inntektstap skal beregnes med utgangspunkt i situasjonen/gjeldende smittevernbestemmelser rett før implementering av lokale innstramninger per 1. november eller senere, dvs. med utgangspunkt i publikumsbegrensningen på 200 personer.

Museer som ikke har operert med publikumsbegrensningen på 200 må beregne inntektstapet på følgende måte: Det må gjøres en skjønnsmessig reduksjon av inntektene med utgangspunkt i inntektsgrunnlaget for tilsvarende periode i 2019. Den skjønnsmessige reduksjonen av inntektene må dels ta høyde for at besøkstallene er lavere i år som følge av covid-19-situasjonen, og dels at de samme institusjonene alt har blitt tildelt en kompensasjon i juni 2020 som en del av tiltakspakke i møte med virusutbruddet.

Merutgiftene og inntektstapene må kunne dokumenteres på forespørsel fra departementet.

Innenfor avsatt ramme dekkes merutgifter og tapte inntekter institusjonene har pådratt seg i perioden. Dersom søknadene overstiger bevilgningen, vil det bli foretatt andelsmessig lik avkorting. Merutgifter vil bli prioritert dekket før eventuelle tapte inntekter.

Institusjonene bes rapportere om merutgifter og inntektstap innen mandag 11. januar 2021. Departementet vil legge ut lenke til rapporteringskjema på sine nettsider så snart det er klart.  

Annonse
Annonse
Annonse