Kulturjobb

Vil du jobbe med finansiering av filmproduksjon?

av: Kulturjobb
Publisert: 2. februar 2021 kl 23.29
Oppdatert: 15. februar 2021 kl 01.00

Om stillingen

Nå jobber vi med en større strategiprosess og vi ser allerede nå behov for å styrke vår kapasitet innen produksjonsrådgivning og internasjonal finansiering av norske filmer. NFIs mål er å øke norske produksjoners internasjonale finansiering og potensial.

Som produksjonsrådgiver skal du bidra til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet.

Denne stillingen vil ha hovedvekt på spillefilm og internasjonal finansiering. Produksjonsrådgiveren vil inngå i en gruppe av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder for produksjon.


Arbeidsoppgaver

 • Evaluere søknader, herunder kalkyle, finansiering og avtaleverk, og gjøre vurderinger om dette før eventuelle innstillinger/vedtak om tilskudd.
 • Følge opp prosjekter som har fått tilskudd, løpende påse at vedtak, retningslinjer og forskrifter overholdes og kontrollere at tilskudd blir benyttet i henhold til vedtak.
 • Gi veiledning til søkere og tilskuddsmottakere om internasjonale finansieringsmuligheter og samarbeidsavtaler.
 • Gi veiledning til søkere om muligheter og begrensninger som ligger i ordningene og bygge opp og ivareta kontakten med det norske og internasjonale produksjonsmiljøet.
 • Følge opp og kontrollere igangsatte prosjekter under og etter produksjon.
 • Bidra til å utvikle og oppdatere praksis og retningslinjer for tilskuddsordningene.
 • Holde seg oppdatert på utviklingen i den norske og internasjonale bransjen og markedet.
 • Bidra i NFIs strategiske arbeid og tilstøtende prosesser og prosjekter i NFI.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Dokumenterbar kunnskap om internasjonal finansiering av fiksjonsfilm.
 • Bred kunnskap om produksjonsformer og distribusjonsplattformer.
 • Innsikt i og kunnskap om den norske og internasjonale audiovisuelle bransjen og markedet for filmproduksjoner.
 • Praktisk produksjonserfaring.
 • Kompetanse innen kalkulering av spillefilm.

Vi ønsker også at du har:  

 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Gode kunnskap om digitale verktøy.
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner i norsk og engelsk.
 • Analytiske evner.
 • Evne til å ta beslutninger jobbe selvstendig, ryddig og strukturert.
 • Evne til å ha mange baller i lufta og samarbeide godt.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364) i ltr 68-70 (kr. 618 600 - kr 643 000 per år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsbetingelser.
 • Fleksibel arbeidstid.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Kaja Hench Dyrlie, tlf 95 14 69 12, eller e-post kaja.hench.dyrlie@nfi.no
Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt HR-rådgiver Katrine Nilsen, tlf 474 57 891, eller e-post katrine.nilsen@nfi.no

Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer her om positiv særbehandling når man søker jobb i staten (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) 

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offfentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

 

Om arbeidsgiveren
søn 20.02.2022 23:47

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vårt ansvarsområde omfatter serier, film og dataspill og vi gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling.

Vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo og har tilbud rettet mot barn og unge.

Ledige stillinger – kulturjobb