Annonse
Kistefos' museumsbygg «The Twist» ligger i Viken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Kulturdirektøren i Viken

– Stort fylke, mange muligheter

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I Viken fylkeskommune er kultur organisert i fire avdelinger: kunst og kultur, kulturarv, fylkesbibliotek og frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering

Fylkeskommunen har derfor oppgaver som sorterer under ulike nasjonale departementer. De fire ulike avdelingene jobber tett sammen internt og på tvers, sammen med blant annet område for næring og for kompetanse. Innenfor kulturarv samarbeides det tett med fylkeskommunens planavdeling i plansaker som berører kulturminner.

I sum utgjør Vikens totale portefølje en vesentlig rolle i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.

Fylkesbibliotek

Fylkesdirektør for kultur og mangfold, John Arve Eide forteller at det nå satses på å legge enda bedre til rette for bibliotekenes digitale tjenestetilbud, både gjennom å øke det digitale innholdet av e-medier og legge til rette for digitale arrangementer.

– Statlige tilskuddsmidler har muliggjort en økt satsing på digitalt innhold, og Viken har fulgt opp med å tilby et ytterligere supplement gjennom tjenesten Libby. Libby gir tilgang til e-bøker og e-lydbøker på engelsk. Det satses også på å utvikle ulike e-læringsressurser for ansatte i bibliotekene. En digital sjangerskole, e-læringskurs i informasjonssøk, digital formidling og samskaping er helt eller underveis til å bli ferdigstilt, utdyper han.

På bibliotekområdet har ikke fylkeskommunene fått tilført nye oppgaver, men ved å samle sterke kompetansemiljøer i tre fylker har Viken en enda bedre mulighet for å ivareta sin regionale utviklerrolle. Den nasjonale bibliotekstrategien vil legge mye av premissene for arbeidet, i tett samarbeid med kommunene. Her legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.

Korona

Både folkebibliotek og skolebibliotek har gradvis åpnet opp fram mot og etter sommeren. Som den mest besøkte kulturinstitusjonen vil bibliotekene måtte følge nøye med på smitteutviklingen i den enkelte kommune.

– Bibliotekenes arrangementer vil for eksempel måtte ha begrensninger på antall deltakere og såkalte meråpne-tilbud må vurderes fortløpende. En generell bekymring er knyttet til den økonomiske situasjonen for bibliotekene, som i likhet med andre kulturinstitusjoner vil kunne rammes av budsjettkutt, sier Eide.

Prioriterte utviklingsoppgaver knytter seg til arbeidet med digital deltakelse og kompetanse i befolkningen, folkeopplysning, demokratiutvikling og livslang læring. Videre vil arbeidet med utvikling av bibliotekenes digitale tjenestetilbud stå sentralt.

– Bibliotekene vil være viktige bidragsytere for å nå flere av FNs bærekraftmål, og her vil den regionale planstrategien legge grunnlaget for det videre arbeidet og satsingen hos oss.

Kulturarv

På kulturarvområdet satses det på å legge bedre til rette for håndverkeropplæring og veiledning til eiere. En ny kurs- og verkstedsarena på Follo Museum ved Drøbak er fullfinansiert, hovedsakelig med statlige og fylkeskommunale midler. Dette vil være et viktig tilskudd til fylkeskommunens arbeid, i forlengelsen av den innsatsen Buskerud bygningsvernsenter og Akershus bygningsvernsenter står for i dag.

– Det at fylkeskommunen har fått nye oppgaver, og dermed et mer helhetlig ansvar på kulturminneområdet, gir mulighet for enklere saksprosesser for kommuner, eiere og næringsliv. Det gir også økt mulighet for å bruke kulturarven som en ressurs i samfunnsutviklingen, ettersom fylkeskommunen vil se kulturarvoppgaven som en del av vårt generelle samfunnsutviklingsoppdrag. Den nye kulturminnemeldingens vektlegging av å se bevaring og fortsatt bruk av kulturminner som et vesentlig bidrag til utslippsreduksjon vil være en viktig komponent i dette, forteller han.

Kulturdirektør i Viken, John Arve Eide. Foto: Viken fylkeskommune.

Eide påpeker at museene i fylket har hatt betydelige utfordringer som følge av nedstenging og andre restriksjoner. For flere av dem vil sesongen 2020 avvike betydelig fra normalsesongen, og enkelte kan oppleve betydelig tap av egeninntekter. Her er regjeringens tilskudd til museumsfeltet av avgjørende betydning samt eventuelle tiltakspakker rettet mot det store og til dels kritiske vedlikeholdsetterslepet på museenes bygninger.

– Funnet av et vikingskip på Gjellestad i Halden kommune kan være et godt utgangspunkt for å synliggjøre kulturarvens betydning for både nasjonens og våre kommuners identitet, sier fylkesdirektøren.

Kunst og kultur-nyheter

Av nyheter i fylkeskommunen trekker Eide frem at en landsdelscene for Dans i Ål ble bygget og ferdigstilt i 2020, og vil bli viktig for produksjon av scenekunst både i Viken og nasjonalt. Event-appen «Bizzy» er digitalt kulturkort for ungdom som nå er etablert, og er i en god utvikling. Det arbeides med å bre denne ut til flere ungdommer i Viken i årene som kommer. 

På institusjonssiden er det nytt i år at ØIT og Opera Østfold er etablert som aksjeselskaper med en selvstendig autonom stilling. Viken fylkeskommune og vertskommunene er aksjonærer. Det bygges et mangfold av kulturinstitusjoner, og det satses på å styrke dem på flere måter.

Harmonisering av festivalfeltet vi skje i løpet av høsten 2020, og dette vil bidra til at Viken blir et av de fremste festivalfylkene i Norge. Ung Musikk (Talentutvikling) er nå aktiv i 20 kommuner i Viken, og er forankret i 12 videregående skoler med MDD-linjer (Musikk, Dans og Drama, journ.anm.). Akershus kunstsenter skifter navn til Nitja senter for samtidskunst og flytter inn i nytt bygg i høst.

– Av nye kunstprosjekter ble det tidligere i år ferdigstilt et verk ved Ås vgs av Sandra Mujinga (kunstkonsulent Ruth Ekeland). I høst ferdigstilles Sørumsand vgs med et verk av Siri Austeen (Kunstkonsulent Ruth Ekeland), og Ringerike vgs med et verk av Javier Barrios, et verk av Børre Sæthre, et verk av Tyra Tinglef, og et verk av Håkon Fagerås (kunstkonsulent Vibeke Christensen). I tillegg er det igangsatt et nytt kunstprosjekt ved Eikeli vgs (kunstkonsulent Tanja Thorjussen) og et nytt kunstprosjekt ved Ås vgs (Kunstkonsulent Marianne Darlen Solhaugstrand) og det er utlyst oppdrag for kunstkonsulent i forbindelse med nytt kunstprosjekt ved Bleiker vgs, forteller Eide.

Picasso-utstilling fra Henie Onstad Kunstsenter i Viken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Viken har lansert et felles program, og er på god vei i fusjonsarbeidet mellom de tre gamle fylkene. DKS Portalen er et gratis digitalt verktøy for de lokale DKS-tilbudene i kommunene. Dette skal være positivt for kommunene i Viken. DKS Viken har utarbeidet en smitteveileder for utøvere i DKS. Dette blir viktig for å få gjennomført DKS produksjoner i skolene dette skoleåret.

Muligheter

John Arve Eide påpeker at det finnes mange gode muligheter på kulturfeltet for et fylke som Viken: Det er mange gode og profesjonelle kulturinstitusjoner, store muligheter for synergieffekter i samarbeidene. Fylket har høy befolkningstetthet, god infrastruktur og ca 20 prosent har flerkulturell bakgrunn. Viken har en stor kunstnerpopulasjon, og har dessuten flere spennende produksjonssteder som lokale og regionale kompetansesteder. Det er også gjennomført en nyorganisering av kunstnerorganisasjonene. 

– Det er gode muligheter for kunst og kultur i stedsutviklingsprosjekter, særlig i de store byene i Viken og rundt knutepunkter. Særlig Fornebubanen, Lillestrøm kulturkvartal og Ski sentrum, som er de jeg kjenner til fra tidligere Akershus, sier han.

Vi har ikke det totale bildet på hva som skal til for å komme på beina igjen for dem som ikke er det i dag, men vi ser at feltet viser stor evne til omstilling og kreativitet

Eide trekker også frem DKS som et uutnyttet mulighetsrom, der det er mulig å få til et langt tettere samarbeid mellom regionalt og kommunalt nivå. DKS kulturarenaene på skolen er i dårlig forfatning.

Utfordringer

Flere viktige kulturinstitusjoner har imidlertid behov for bedre lokaliteter, særlig til produksjon

Når det gjelder hvilken innvirkning pandemien har hatt på kulturlivet, har ennå ikke Viken den totale oversikten, men mye er avlyst i 2020 og nedskalert.

– Arrangører har store utfordringer med økonomi og usikkerhet for planlegging fremover. De har en utfordring i å tilpasse fremtidige arrangementer til den usikkerheten og den generelle situasjonen i samfunnet. Vi har ikke det totale bildet på hva som skal til for å komme på beina igjen for dem som ikke er det i dag, men vi ser at feltet viser stor evne til omstilling og kreativitet. I DKS ble alle arrangementer avlyst frem til sommeren, og vi har betalt alle utøvere honorar i denne perioden. Vi har planlagt for usikkerheten for dette skoleåret og gjør alt vi kan for å gjennomføre arrangementene, forteller han.

Det har blitt lansert støttede filmer på nett og podkast som nyvinninger fra Mediefabrikken i koronatiden. Viken filmsenter har lansert «Stillstander», hvor de har invitert filmskapere i regionene til å lage kortfilm under korona.

Per i dag gjelder vedtatte planer fra de tidligere fylkeskommunene med satsinger nå og fremover. Viken fylkeskommune arbeider med en regional planstrategi som vil gi føringer for hvilke fremtidige planer Viken skal ha.

Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering

Fylkene har fått nytt og lovpålagt ansvar for integrering i frivillighet og samfunnsdeltagelse, som innebærer å bruke kultur og frivillighet i sterkere grad som en integreringsarena. Stadig flere organisasjoner har egne satsinger rundt dette, og Viken fylkeskommune skal forsterke dette arbeidet gjennom en samordnet satsing på kultur, frivillighet og integrering.

– Det er avsatt både stillingshjemler og økonomiske midler til dette arbeidet som følger både kommuner og organisasjoner. Det er stadig større fokus på partnerskap og tverrfaglig samarbeid mellom både frivillighet, næring og offentlige myndigheter.    

Ifølge Eide er det en stor aktivitet knyttet til å bygge offentlige bygg som inkluderer både idretts- og kulturarealer. Det er ulik kompetanse i hvordan dette gjøres til det beste for alle brukere. Dette er også et ansvar som påligger fylkeskommunen når det bygges skolebygg, noe de er svært bevisste på.

– Viken fylkeskommune utarbeider nå en veileder som skal følges opp med ulike samlinger med både kommuner og frivillige organisasjoner. En stor utfordring er at de statlige midlene til disse formålene stadig får lengre ventetid, hvor det må påregnes inntil fire års ventetid for å motta midler til idrett og kulturanlegg, forklarer Eide.                

Idretten og store deler frivillighetssektoren har lidd store tap, både i forhold til gjennomføring av arrangementer og faste aktiviteter. Å tilpasse både aktiviteter og arrangementer, dog med en mindre nedslagsflate, vil være viktig for å holde hjulene i gang.

– Dette må skje gjennom digitale muligheter samt at det legges til rette for muligheter for egenorganisert aktivitet eller i mindre grupper. De offentlige myndighetene må være tålmodige, og ikke minst være like tett på organisasjonene med både motivasjon og virkemidler. Dette innebærer økonomiske tilskudd samt å gjøre sine kulturarealer og skolebygg så tilgjengelige som mulig i tråd med forsvarlige smittevernhensyn, sier han.      

Viken fylkeskommune jobber nå med å få idretts-, kultur- og frivillighetssektoren så synlig som mulig i den fremtidige samfunnsutviklingen i både by og land, gjennom den pågående regionale planleggingsprosessen. Denne sektoren har fortsatt et stort potensiale som en enda større samfunnsutvikler, relatert til både folkehelse og næringsperspektiv.

Annonse
Annonse
Annonse