Annonse
Kilden kulturhus i Kristiansand.. Foto: Marianne Løvland / NTB
Kulturdirektøren i Agder

– Skal bli fylket med høyest kunstnertetthet utenfor Oslo

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

2020 har vært et spesielt år for dem som jobber med kultur og kulturminnevern i Agder fylkeskommune.  Oppstarten av året ble preget av arbeidet med å forene to ulike kulturer. Men utgangspunktet var likevel heldig: Sammenslåingen av de to Agderfylkene var frivillig, og siden vedtaket om et nytt Agder har arbeidet i stor grad vært preget av positivitet og troen på et mer slagkraftig fylke, forteller fylkesdirektør for kultur, Kristin Tofte Andresen.

– Dessuten hadde vi allerede i en tiårsperiode hatt en felles regionplan – som etter hvert fikk feste i regionen. I forkant av sammenslåingen vedtok de to fylkestingene Regionplan 2030 – der kultur igjen ble viet stor plass – med en klar ambisjon om at Agder skal være et fylke der kulturen står sterkt som en samfunnsbyggende kraft. Kultur i Agder er en av planens fem likeverdige temaer, forteller hun.

Agder fikk dessuten en flott start med Unesco-status for et av sine kulturområder: Setesdal Spelemannslag har siden 2012 jobbet for å få kulturtradisjonene fra Setesdal inn på verdensarvlisten for immateriell kulturarv. Innsatsen er blitt gjort for at folkemusikken, stevkunsten, dansen og slåttespillet ikke skal gå tapt. I fjor lyktes de: Da ble stevkunst, dans og folkemusikk fra Setesdal i Agder Norges niende, og norsk kulturs første, oppføring på UNESCOs verdensarvliste.

– Setesdalen er en særegen og flott dal, som kanskje skiller seg litt ut fra det folk flest forbinder med Sørlandet. Agder-kysten, med de idylliske uthavnene og holmer og skjær og de hvite Sørlandsbyene er godt kjent, men indre Agder byr også på mange flotte opplevelser og storslått natur, sier Andresen.

Hun er stolt av kvalitetsstempelet stedet har fått, og av arbeidet som er lagt ned for å oppnå anerkjennelsen. I Agder fylkeskommune støtter fylkeskommunen i første omgang opp om det gode arbeidet som er gjort med å finansiere en treårig prosjektstilling som skal jobbe videre med verdensarvstatusen – i nært samarbeid med andre aktører.

Kulturturisme er viktig

Andresen forteller at mange samarbeidsparter: kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner har trukket frem Agders potensiale for å vise frem kulturarven. Kulturturisme er på alles lepper nå og  mulighetene er mange. Til tross for et tungt år, etter at pandemien brøt ut og gjorde ting vanskelig for kulturlivet, har folk vært på jakt etter kulturopplevelser. Og de reiser for å oppleve dette. Agder løftes frem som noe særegent. 

– Gjennom sommeren har vi sett stor interesse for landsdelen som helhet. Flere av museene og kulturarvinstitusjonene melder om godt besøk. sier hun.


Fylkesdirektør for kultur i Agder, Kristin Tofte Andresen. Foto: Jacob Buchard

Planstrategi

Fylkeskommunen jobber nå med en ny planstrategi og med et handlingsprogram for de neste fire årene som skal følge opp målene i Regionplan 2030. Det har kommet mange innspill, og heldigvis er mange sammenfallende, forteller fylkesdirektøren. Flere har tatt opp behovet for en strukturell gjennomgang, både av museene i det nye Agder samt kompetansesentrene på kulturfeltet.

Fylkeskommunen føler et stor ansvar for å sørge for at de midlene de har til rådighet brukes på riktig måte. I et fylke der rundt en tredjedel av innbyggerne bor i Kristiansand, er det tydelig at de store institusjonene som Kilden og Sørlandets Kunstmuseum er vesentlige for utviklingen av Agder som kulturfylke.

Heldigvis ønsker de store institusjonene i stor grad både å være en regional og en nasjonal kraft. Samtidig er det viktig å understøtte mangfoldet. Fylkeskommunens mål er å støtte både den profesjonelle kunsten og det mangfoldet som finnes i et allsidig frivillig kultur- og idrettsliv.

– Politikerne ønsker at vi skal være fylket i landet med høyest kunstnertetthet utenfor Oslo. I Agder er vi også svært opptatt av entreprenørskap, og at kunstnerne skal kunne skape seg sine egne arbeidsplasser. Vi er opptatt av at kunstnerne våre skal kunne leve av kunstens sin – i erkjennelse av det store bidraget de gir til Agder som en attraktiv region, sier hun.

Korona

Da pandemien brøt ut og Norge stengte i mars, fikk dette store konsekvenser for kulturlivet. Det har vært et dramatisk år, ifølge Kristin Tofte Andresen.

– Våre egne tjenester som fylkesbibliotek, den kulturelle skolesekken (DKS) og Ungdommens kulturmønstring (UKM) har blitt rammet. Landssamlingen skulle vært gjennomført på Hove i Arendal – det måtte vi utsette til 2021. Vi har klart å gi mange et tilbud, men det har vært redusert. Det har vært dramatisk for idretten også, men heldigvis begynner kom regjeringen med noen positive nye signaler nylig, sier hun.

Vi er et viktig bindeledd som kan kommunisere nasjonale mål til regionale aktører

Hun påpeker at pandemien har fått alvorlige følger for det profesjonelle kulturlivet. Samtidig er hun imponert over kreativiteten og viljen til å gjennomføre i mindre format.

– Vi ser ikke helt konsekvensene på lang sikt ennå. Det er grunn til å bekymre seg. Én positiv ting under pandemien er selvfølgelig at folk «oppdager» landsdelen vår og oppsøker ting som de ikke gjorde før. Mange har også lært mye om hvordan man kan benytte seg av digital formidling i koronatiden. Men alle vil vi jo møtes for å glede seg over teater, musikk og gode idrettsprestasjoner. Vi synes selv vi har klart å beholde den gode dialogen vi har med alle våre partnere i kultur- og idrettslivet på Agder. Vi har bevilget egne midler før sommeren som både skulle sikre markedsføring og oppmuntre til trygg digital formidling. Det er vi stolte av, forklarer hun. 

– Bommert av Raja

For at kulturlivet skal komme på beina igjen, er det viktig at det blir lyttet til, mener Andresen. Sektoren er kraftfull, men sårbar – preget av aktivitet som blomstrer blant mange små aktører.

– Vi hører ofte fra kulturlivet at «dette ikke lenger føles som en dugnad, men som om kulturlivet må ta støyten». Festivalene er klare på at vi må sørge for at publikum ikke blir borte nå verden blir normal igjen. Etter min mening var det feil av kulturminister Abid Raja å avlyse regionreformen. Vi ønsket reformen velkommen, og synes selv vi hadde en god dialog både med departementet og med våre egne instiusjoner, men aksepterer at det ikke ble slik det så ut til da arbeidet pågikk i 2019. Men vi er sterke tilhengere av kulturmeldingen og deler Trine Skei Grandes tanker om at nasjonal kulturpolitikk er summen av all kulturpolitikk. Vi mener vi støtter godt opp under nasjonale kulturpolitiske mål. Fylkene bidrar til kulturlivet, og det er jo vi som kjenner våre aktører best, sier Andresen.

Hun understreker at den delen av regionreformen som omhandler strukturell dialog fortsatt lever. Der inntar fylkeskommunen rollen.

– Vi ønsker en formell og forpliktede dialog med kulturdepartementet, og mener vi er et viktig bindeledd som kan kommunisere nasjonale mål til regionale aktører. Kulturens kraft for å tolke vår turbulente nåtid må ikke underverderes. 

Innspill fra kunstnerne

Før pandemien brøt ut, og i lys av fylkessammenslåingen av Agderfylkene, kom kunstnere og kunsthåndverkere i Agder med innspill til kulturutvikling i fylket. Organisasjonene Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge og Norske Billedkunstnere Agder stod bak.

Hovedpunktene handlet om utstillingsøkonomi i regionale og kommunale kunstplaner, arbeidsstipender / prosjektstøtte / lønnsvekst samt kunstsentrene i ny regionstruktur.

– I «Kunstpolitikk – 42 konkrete tiltak som gjør Agder enda bedre» synes jeg det er imponerende at organisasjonene på kunstfeltet har tatt vår Regionplan 2030 på alvor og vist hvordan kunstpolitikk er samfunnsutvikling. Det er interessant lesning, sier Kristin Tofte Andresen. 

Annonse
Annonse
Annonse