DS «Skibladner» er Norges eneste hjuldamper og eldste skip i jevnlig drift, bygget i 1854–1856 ved Motala verft i Sverige. Det er dessuten verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk.
Heiko Junge / NTB
Avdelingssjefen for kultur i Innlandet

– Kultur må ikke bare bli «kakepynt»

Publisert: 14. oktober 2020 kl 15.06
Oppdatert: 14. oktober 2020 kl 09.09

Etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen til det nye fylket Innlandet, har mye tid gått med til å komme seg på rett kjøl, forteller avdelingssjef for kultur, Randi Langøigjelten. Koronasituasjonen gjorde også at det ble noen ekstra utfordringer.

Til tross for et annerledes år påpeker avdelingssjefen at det ikke mangler på kulturaktiviteter i Innlandet. Der skjer det mye, til tross for at fylket også har fått et betydelig rammekutt på 100 millioner kroner i de frie inntektene.

– Samtidig er det mye spennende i kulturbudsjettet fra regjeringen, forteller hun, og peker på at Innlandet får økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2021 å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren. Herunder økes tilskuddene til Teater Innlandet (750.000 kroner), Ringsakeroperaen (370.000 kroner), Anno museum (2,9 millioner kroner), Gudbrandsdalsmusea (95.000 kroner), Lillehammer museum (3,4 millioner kroner), Mjøsmuseet (120.000 kroner), Randsfjordmuseet (110.000 kroner) og Valdresmusea (270.000 kroner).

Regjeringen foreslår i tillegg å øke tilskuddet til Randsfjordmuseet (0,5 millioner kroner) og Valdresmusea (0,5 millioner kroner) for å styrke museene, et samarbeid knyttet til temaer som mangfold og samfunnsrolle.

Det prioriteres også å støtte Norsk Skogfinsk Museums prosjekt Finnskogens hus i Grue kommune på posten Nasjonale kulturbygg, ved å gi tilsagn om fem millioner kroner samt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår, slik at den samlede statlige medvirkningen blir 106,6 millioner kroner.

I tillegg satses det stort på bygningsvern. Det er ambisjon om at bygningsrådgivertjenesten skal rulles ut over hele Innlandet

Musikksatsing

Saken fortsetter under annonsen

Musikk i Innlandet er i etableringsfasen, og vil bli organisert som et aksjeselskap, med Innlandet fylkeskommune som eneste eier. Selskapet opprettes med 1 millioner kroner i aksjekapital. Formålet med musikksatsingen er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. Det handler om å legge til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere, å oppnå flere gode produksjoner og til å styrke formidlingen av musikk.

Hedmark og Oppland hadde svært ulike måter å organisere ting på. Nå har vi tatt det beste fra begge de gamle fylkene

Musikk i Innlandet skal ikke kobles til en fast scene eller fast ansatte musikere. Modellen, som er inspirert av Teater Innlandet, legger opp til samarbeid mellom musikere, produsenter og kulturarrangører i hele Innlandet. Det vil kun være behov for å ansette daglig leder, en administrativ funksjon og en produsent.

Kulturdirektør i Innlandet, Randi Langøigjelten. Foto: Jørgen Skaug

Det var to kommuner som søkte om å være vertskommune for ordningen i tillegg til Gjøvik: Elverum og Nord-Aurdal. I sitt forslag til vedtak mente fylkesrådmannen at Gjøvik var byen som best oppfylte kriteriene for valg av lokalisering.

– Musikk i Innlandet er en stor satsing. Det skal være et av fyrtårnene våre. Musikkinstitusjonen er helt sjangeruavhengig, og gjelder for hele fylket. Vi har valgt ikke å ansette fylkesmusikere. Institusjonen skal ha et særpreg, skal dekke hele fylket og det skal jobbes ut, både nasjonal og internasjonalt, utdyper Langøigjelten.

Organisering

Saken fortsetter under annonsen

Fylkeskommunen har organisert kulturvirksomheten i seks seksjoner: Kunst og kultur, Kulturarv, Idrett og friluftsliv, Biblioteker, Fylkesarkiv og Den kulturelle skolesekken (DKS), blir egen seksjon fra 1. januar 2021.

– Vi har løftet opp DKS som en egen seksjon nå. Hedmark og Oppland hadde svært ulike måter å organisere ting på. Nå har vi tatt det beste fra begge de gamle fylkene, utdyper hun.

Rekruttering av en ny seksjonssjef for DKS er i gang. 

Dans

I Innlandet har Teater Innlandet en sterk posisjon. Det ble etablert i 2010, og er et profesjonelt regionteater med hovedbase på Hamar. Teateret eies av Innlandet fylkeskommune, produserer og programmerer scenekunst og turnerer i hele Innlandet fylke. Teater Innlandet formidler både teater og dans. Repertoaret består av egenproduserte oppsetninger, co-produksjoner og gjestespill. Teater Innlandet er i hovedsak et turnerende teater, men kan også ha stedfaste oppsetninger på repertoaret. Teateret er den største kunstinstitusjonen i Innlandet. 

Dansemiljøet er også stort i Innlandet, og dansegruppen Frikar er en av de mest kjente. Den regionale medlemsorganisasjonen DansINN jobber for å samle, styrke og løfte dansefeltet i Innlandet gjennom nettverksbygging, dansekunstfaglige arrangementer, informasjon og formidling

Men Innlandet er et stort fylke. Avstandene er store, og fylket er større enn Danmark i areal, for å sette det hele i perspektiv.

Annonse

– Det er utfordrende på mange måter. Å ivareta hele bredden geografisk krever å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man må tørre å prioritere, men samtidig er det er viktig at det er en viss balanse. Alle i Innlandet skal nyte godt av Innlandet fylkeskommunes innsats på kulturfeltet, sier Langøigjelten.

Fylkeskommunen satser også på kunst- og kunstnerresidenser. Nå bygges låver om til atelier. Det gjelder å få utnyttet bygningsmassen man har tilgjengelig. Et hjem som kan bli et postensielt kunstnerhjem på sikt, er hjemmet til den kjente forfatteren Roy Jacobsen på Hamar, eksemplifiserer hun.

Korona

Innlandet er kjent for sine mange festivaler. Dette ble vanskelig å få gjennomført i 2020 på grunn av pandemien, men mange snudde seg likevel rundt og fikk tilbudt gode kulturopplevelser for publikum.

– Norsk litteraturfestival på Lillehammer var blant festivalene som ble gjennomført, men det skjedde naturligvis på en annen måte denne gangen. Mange har vært kreative under koronaen, og har vært flinke til å tilby gode digitale løsninger. Her vil jeg trekke frem bibliotektjenestene våre. De har vært meget gode, sier hun.

Da pandemien brøt ut i mars fikk dette store konsekvenser for kulturlivet, spesielt økonomisk. Kompensasjonsordningene som regjeringen kom opp med har truffet for ulikt, mener avdelingssjefen.

– Man tenker på kunst og kultur, men så er det lett å glemme resten av verdikjeden.

Saken fortsetter under annonsen

Langøigjelten synes også det var synd at regionreformen ble avblåst. Hun forteller at fylkeskommunen var klar til å ta ansvaret.

– De ulike fylkene hadde kanskje en litt ulik holdning til dette, men alle var klare til å innta rollen, sier hun.

Når det gjelder idrett og friluftsliv, legger Innlandet til rette for både egenorganisert aktivitet og for aktivitet knyttet til lag og foreninger. Friluftslivet har også fått vind i seilene i år.

– Under pandemien har nærfriluftslivet fått et skikkelig oppsving, og vi ser at den bevisste satsingen på å gjøre terskelen lav for å komme seg ut faktisk har effekt, smiler hun.

Dagsturhytter

Nå bruker fylkeskommunen 17,1 millioner av spillemidlene på å bygge en dagsturhytte i alle kommuner i Innlandet innen 2025. Dette er for å legge til rette for friluftsliv som et lavterskeltilbud for alle. Neste trinn er at fylkeskommunen sender søknad om støtte på 14,3 mill kroner til både Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB. Det er estimert en kostnad for kommunene på til sammen 3,5 millioner kroner.

Kommunene skal eie og drifte hyttene. Dessuten skal de bidra med tomt og tilrettelegging av den. Ideen om dagsturhytter kom fra tidligere Sogn og Fjordane fylke, der det i løpet av en tre-års periode er satt opp hytte i hver av de 26 kommunene. I tillegg til nybyggingen ser man på muligheten for å oppgradere eksisterende hytter i denne ordningen.

Saken fortsetter under annonsen

Samarbeid på tvers av fylker

Fylkeskommunen har også inngått kultursamarbeid på tvers av fylkesgrensene. Filminvest eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet  samt kommunene Trondheim og Lillehammer. Selskapet ble etablert i 2016, etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3, for å utvikle satsingen på langfilm, dramaserier og dataspill i regionen.

Filminvest sitt indre selskap, Filminvest IS, tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av produksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Filminvest er medlem av FilmReg og Cine-Regio.

Østnorsk filmsenter skal i samarbeid med filmfondet Filminvest jobbe for å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Hovedoppgavene er å gi tilskudd til kort- og dokumentarfilm og å drive bransjeutvikling innen film og spill samt tilby filmtiltak for barn og unge.

– Kultur må ta sin plass

Innlandets avdelingssjef er opptatt av at kunst og kultur ikke bare blir «pynten på kaka», men at at dette også skal sees på som en viktig del av samfunnsstrukturen.

– I den regionale planstrategien jobber vi systematisk og målbevisst for å ta vår plass. Det er viktig å innta en rolle og å være tydelig. Vi kan ikke gi opp kamper, og fortsetter å jobbe for kulturens sak. Når økonomiske prioriteringer gjøres, er det lett å kutte i kulturen. Slik bør det ikke være, sier hun.

Hun mener også at det er helt sentralt med god dialog på tvers av forvaltningsnivåene for et best mulig perspektiv på den nasjonale kulturpolitikken. 

Ledige stillinger – kulturjobb